Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Succesvol Scheiden Nederland geleverde producten
en diensten.
Succesvol Scheiden Nederland gevestigd te Diemen, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Succesvol Scheiden Nederland verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Succesvol Scheiden
Nederland van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven
doeleinden en die door Succesvol Scheiden Nederland in ieder geval en ten minste worden verwerkt,
betreffen:
 Voorletters en achternaam
 Bedrijfsnaam
 Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 Telefoonnummer (mobiel of vast)
 E-mailadres
 Bankgegevens

Verwerkt Succesvol Scheiden Nederland ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een
strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Succesvol Scheiden
Nederland verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Succesvol Scheiden Nederland, dan willen we u
goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om (digitale) diensten bij u af te leveren.
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.
 Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding
staan tot het soort dienstverlening vanuit Succesvol Scheiden Nederland. Bijvoorbeeld om u via
onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Succesvol Scheiden Nederland.
Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door
onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.
Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk
verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Succesvol Scheiden Nederland gebonden aan de
daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt
Succesvol Scheiden Nederland zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy
statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan
deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Succesvol Scheiden Nederland zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Succesvol Scheiden Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Succesvol Scheiden Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer,
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van
de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Ook gebruiken we cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media
integratie op onze websites mogelijk te maken.
Succesvol Scheiden Nederland maakt gebruik van cookies voor webanalyse-service Google
Analytics. Via deze cookies krijgt Succesvol Scheiden Nederland inzage in het bezoek aan de
Website . Op deze wijze kan Succesvol Scheiden Nederland de communicatie en
informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. De informatie
die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet
meegegeven. Voor meer informatie over het privacy beleid van Google:
https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en van Google Analytics:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres overgebracht naar en door Google
opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden
verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie
namens Google verwerken. Succesvol Scheiden Nederland heeft hier geen invloed op. Succesvol
Scheiden Nederland heeft Google geen toestemming gegeven om de via Succesvol Scheiden
Nederland verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shieldprogramma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een
passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt
gewaarborgd door Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar
[email protected]

Beveiliging

Succesvol Scheiden Nederland hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw
persoonsgegevens. Succesvol Scheiden Nederland heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies,
wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die
bij Succesvol Scheiden Nederland toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is
verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is
bepaald. In het geval Succesvol Scheiden Nederland gebruik maakt van de diensten van derden, zal
Succesvol Scheiden Nederland in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken
maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet,
zal Succesvol Scheiden Nederland u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u
indienen via [email protected]ederland.nl

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement
kunt u contact met ons opnemen, via [email protected]
Dit privacy statement is opgesteld d.d. 18 mei 2018